محصولات مدیریت شده

سرور چت سازمانی Rocket.Chat
چت سازمانی HippChat
چت سازمانی Skype for Businnes
سرور مجازی Cisco WebEx
سرور مجازی OpenLdap
سرور مجازی Redmine
سرور مجازی وویپ FreePBX
سرور مجازی OwnCloud
چت سازمانی BigAnt
ایمیل سازمانی Axigen
ایمیل سازمانی m-deamon
سرور مجازی Elastix
سرور مجازی وویپ ایزابل
سرور مجازی NextCloud
سرور مجازی کایاکو
ایمیل سازمانی MailEnable
ایمیل سازمانی Smarter Mail
ایمیل سازمانی Microsoft Exchange
سرور مجازی زبیکس
سرور حسابداری
سرور BigBlue Button
سرور Adobe connect
سرور مجازی Jenkins
سرور مجازی GitLab CE
سرور مجازی Azure DevOps
سرور مجازی TFS Server
سرور مجازی BitBucket
سرور مجازی Jira
سرور مجازی Confluence
سرور داکر
سرور مجازی Microsft SQL Server
سرور حسابداری سپیدار
سرور چت زنده LiveZilla