هاست استاندارد

S1
 • 15GB
  حافظه
 • 150GB
  ترافیک
 • 5
  دیتابیس
 • 400mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4.000
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 2
  دامنه اضافه
 • 20
  ساب دامین
 • 15
  پارک دامین
هاست استاندارد ایران - S1
 • 15GB
  حافظه
 • 150GB
  ترافیک
 • 5
  دیتابیس
 • 400mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4.000
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 2
  دامنه اضافه
 • 20
  ساب دامین
 • 15
  پارک دامین
S2
 • 25GB
  حافظه
 • 250GB
  ترافیک
 • 100
  دیتابیس
 • 500mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4.000
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 5
  دامنه اضافه
 • 100
  ساب دامین
 • 20
  پارک دامین
هاست استاندارد ایران - S2
 • 25GB
  حافظه
 • 250GB
  ترافیک
 • 100
  دیتابیس
 • 500mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4.000
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 5
  دامنه اضافه
 • 100
  ساب دامین
 • 20
  پارک دامین
S3
 • 50GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • نامحدود
  دیتابیس
 • 500mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 5.000
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دامنه اضافه
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
هاست استاندارد ایران - S3
 • 50GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • نامحدود
  دیتابیس
 • 500mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 5.000
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دامنه اضافه
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین