هاست دانلود

DL1
 • 20GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • ندارد
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 30
  FTP اکانت
 • 1
  دامنه اضافه
 • 30
  پارک دامین
هاست دانلود ایران - DL1
 • 20GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • ندارد
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 30
  FTP اکانت
 • 1
  دامنه اضافه
 • 30
  پارک دامین
DL2
 • 50GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • ندارد
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 50
  FTP اکانت
 • 1
  دامنه اضافه
 • 50
  پارک دامین
هاست دانلود ایران - DL2
 • 50GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • ندارد
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 50
  FTP اکانت
 • 1
  دامنه اضافه
 • 50
  پارک دامین
DL3
 • 100GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • ندارد
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 120
  FTP اکانت
 • 1
  دامنه اضافه
 • 120
  پارک دامین
هاست دانلود ایران - DL3
 • 100GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • ندارد
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 120
  FTP اکانت
 • 1
  دامنه اضافه
 • 120
  پارک دامین