هاست اقتصادی

E1
 • 1.5GB
  حافظه
 • 90GB
  ترافیک
 • 1
  دیتابیس
 • 200mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • ۲,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 1
  دامنه اضافه
 • 5
  ساب دامین
 • 1
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
هاست اقتصادی ایران - E1
 • 1.5GB
  حافظه
 • 90GB
  ترافیک
 • 1
  دیتابیس
 • 200mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • ۲,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 1
  دامنه اضافه
 • 5
  ساب دامین
 • 1
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
E2
 • 3GB
  حافظه
 • 120GB
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • 300mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 3,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 1
  دامنه اضافه
 • 10
  ساب دامین
 • 10
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
هاست اقتصادی ایران - E2
 • 3GB
  حافظه
 • 120GB
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • 300mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 3,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 1
  دامنه اضافه
 • 10
  ساب دامین
 • 10
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
E3
 • 5GB
  حافظه
 • 10GB
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • 400mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 2
  دامنه اضافه
 • 20
  ساب دامین
 • 15
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
هاست اقتصادی ایران - E3
 • 5GB
  حافظه
 • 10GB
  ترافیک
 • ندارد
  دیتابیس
 • 400mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 2
  دامنه اضافه
 • 20
  ساب دامین
 • 15
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
E4
 • 8GB
  حافظه
 • 250GB
  ترافیک
 • 100
  دیتابیس
 • 500mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 5
  دامنه اضافه
 • 100
  ساب دامین
 • 20
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
هاست اقتصادی ایران - E4
 • 8GB
  حافظه
 • 250GB
  ترافیک
 • 100
  دیتابیس
 • 500mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 4,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • 5
  دامنه اضافه
 • 100
  ساب دامین
 • 20
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
E5
 • 12GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • نامحدود
  دیتابیس
 • 600mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 5,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دامنه اضافه
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ
هاست اقتصادی ایران - E5
 • 12GB
  حافظه
 • نامحدود
  ترافیک
 • نامحدود
  دیتابیس
 • 600mb
  حداکثر اندازه دیتابیس
 • SSD
  نوع دیسک
 • 5,۰۰۰
  بازدید کننده یکتا
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دامنه اضافه
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ماهانه
  بکاپ